Giới Thiệu

Liên hiệp Khảo sát địa chất - Xử lý nền móng công trình

Liên hiệp Khảo sát địa chất – Xử lý nền móng công trình được thành lập theo Quyết định số 17/93/QĐHĐC ngày 22/4/1993 của Chủ tịch hội địa chất Việt Nam, Liên hiệp Khảo sát địa chất – Xử lý nền móng công trình là tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trực thuộc Hội địa chất Việt Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản bằng đồng Việt Nam, có tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tên giao dịch quốc tế: Union for soil invetigation and foundationengineering.

Tên viết tắt: USIFE

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực khảo sát địa chất, địa hình, khoáng sản., vật liệu xây dựng và nguyên liệu khoáng, địa chất tai biến, tác động môi trường, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật và nền móng. 

– Dịch vụ khoa học công nghệ: Thông tin, tư vấn, khảo sát, thiết kế thi công, kiểm tra, thẩm định, kiểm định, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị – hội thảo khoa học và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực: khảo sát địa chất, địa hình, khoáng sản, vật liệu xây dựng và nguyên liệu khoáng, phân tích thí nghiệm đất, đá, nước, quan trắc lún công trình, thí nghiệm kiểm tra chất lượng nền móng ( nén tĩnh nền ), nén tĩnh cọc đóng, cọc ép và cọc
khoan nhồi; đánh giá tác động môi trường, địa chất tai biến, địa chất thủy văn, thăm dò cung cấp nước, địa chất công trình, địa kỹ thuật và xử lý nền móng bằng
các giải pháp gia cố ( bằng cọc cát, bấc thấm, điện thấm, điện hóa, hóa lý ).

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Liên hiệp như sau:

NHÂN LỰC THAM GIA >30 năm

Tổng cộng nhân lực trong Liên hiệp có: 138 người;

Trong đó:

– Tổng Giám đốc : 01 người

– Phó tổng Giám đốc : 01 người

– Cán bộ : 36 người

– Công nhân lành nghề : 100 người